PRIVACY POLICY

บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซด์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทเคร่งครัดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำเสนออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด) รวมถึงการแจ้งข่าวสาร เชิญชวนร่วมกิจกรรม นำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โปรแกรมส่งเสริมการขายสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโดยบริษัท และบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอมของท่านไว้ตามนโยบายของบริษัท โดยมีระยะเวลา 10 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองที่จะต้องระมัดระวังใน การใช้ข้อมูลของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ หรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของท่าน ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทาง Email address ได้ที่ admin_ho@nlasset.com

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหาใดๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมทั้งเครื่องหมาย การค้า ชื่อทางการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทโดยชอบทำตามกฏหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็น การแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ กับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าง ข้างต้น โดยที่ทางบริษัทไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ ดังกล่าวโดยทันที

 

การจำกัดความรับผิด

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบและยอมรับว่า การใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัท ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับ ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายเชิงลงโทษ การสูญเสีย กำไร ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นๆ ทั้งที่จับต้องได้และที่ไม่สามารถจับต้องได้ อันเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้บริการ การส่งต่อข้อมูล หรือการเข้ามาใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ